2020 жылғы 15 қаңтарда заңды күшіне енген Алматы қ. мамандырылған ауданаралық экономикалық сотының 17.10.2019ж. шешімімен «Kompetenz» сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Компания) қатысты тарату өндірісі қозғалды.

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2020 жылғы 15 қантардағы №42 бұйрығымен Компанияның тарату  комиссиясының құрамы тағайындалды. Хабарландыру «Заң» газетінде жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай ішінде жұмыс күндері 9.00 бастап 18.00 дейін , Компания кредиторларының шағымдары сақтандырудың келесі:

-кепілді сақтандыру түрлерінен:

Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру түрлерінен:

Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру түрлерінен «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ, Алматы қаласы., Рысқұлбеков к-сі 28, блок 7 (Бай-тал ТК), тел: 8 (727) 393-25-70, 8 (701) 766-31-88 және Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі 176/48, тел.: 8 (727) 227 31-61 мекенжайлары бойынша  қабылданады.

Өзгеде арыз-шағымдар бойынша, Казақстан Республикасының заңнамасына сәйкес - Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі 176/48, тел.: 8 (727) 227 31-61 мекенжайына арыздануға болады.

 

Шағымдарға қойылатын талаптың негіздемесі мен мөлшерін растайтын құжаттарды қоса беру қажет.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда
г. Алматы от 17.10.2019г., вступившим в законную силу 15 января 2020 года, возбуждено ликвидационное производство в отношении АО «Страховая компания «Kompetenz» (далее – Компания).

Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №42 от 15 января 2020 года назначен состав ликвидационной комиссии Компании.

Претензии кредиторов Компании принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления в печатном издании «Юридическая газета» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч.:

- по гарантированным видам страхования:

- обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;

- обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, в АО «Фонд гарантирования страховых выплат» по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, д. 28, блок 7 (ЖК Бай-тал), тел.: 8 (727) 393-25-70, 8 (701) 766-31-88 и в Компанию: г. Алматы, ул. Богенбай батыра 176/48, тел.: 8 (727) 227 31-61;

- по иным претензиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан - г. Алматы, ул. Богенбай батыра 176/48,  тел.: 8 (727) 227 31-61

 

К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие основание и размер требования.